O NAMA

Fondacija zajednice Gradačca je osnovana 16.10.2015.godine i kao takva upisana u Registar fondacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.Osnivači Fondacije su građani grada Gradačca. Glavni donator je iz Italije “ASSOCIAZIONE BEATI I VIA ANTONIO DA TAMPO N.2 PADOVA”. Svoju nesebičnu podršku i pomoć u osnivanju Fondacije zajednice Gradačca pružila je i Fondacija iz grada Breše u Italiji,a svoj doprinos u osnivanju  dala je  i Općina Gradačac.

 

       Osnovni principi Fondacije

a) promicanje novog načina filantropije i volonterizma

b) stvaranje imovine koja će služiti zajednici

c) djelovanje bez diskriminacije;

d) efikasnost, produktivnost i rentabilnost rada Fondacije;

e) dobrovoljnost, otvorenost i ravnopravnost svih aktera Fondacije;

f) postupanje u dobroj vjeri i poštivanje zakona.    

          

                                                                                          Naša misija 

Misija Fondacije zajednice Gradačca sastoji se u stvaranju boljih uslova za život svih građana  s područja djelovanja Fondacije, poticanje i promocija novog načina filantropije i volonterskih aktivnosti kako bi udruženim donacijama finansirali projekte  i inicijative, posebno u području zdravstva i socijalne zaštite, kulture, obrazovanja i osposobljavanja, kao i u području socijalnog poduzetništva, međunarodne solidarnosti, zaštite  i unapređenja ljudskih prava, umjetnosti, prirode i zaštite čovjekove okoline, te općenito podržavanje inicijativa za poboljšanje kvalitete života i jačanje veza solidarnosti i društvene odgovornosti između stanovnika Gradačca.

 

                                                                      Ciljevi i djelatnosti Fondacije

      Ciljevi i djelatnosti Fondacije su:

a)Poticanje i promocija novog načina filantropije i volonterskih aktivnosti

b)Stvaranje boljih uslova za život svih lica sa područja Gradačca, posebno u području zdravstva, socijalne zaštite, kulture, obrazovanja i osposobljavanja, kao i u području socijalnog poduzetništva, međunarodne solidarnosti, zaštite i unapređenja ljudskih prava, umjetnosti, prirode i zaštite čovjekove okoline

c)Podržavanje inicijativa za poboljšanje kvalitete života i jačanje veza solidarnosti i društvene sigurnosti između stanovnika Gradačca

d) poticanje prikupljanja sredstava i stvaranje imovine koja će služiti zajednici

e) raspoređivanje prikupljenih sredstava, zajedno sa prihodima koji proizlaze iz upravljanja

imovinom, na projekte i inicijative usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadataka Fondacije

f) saradnja sa javnim i privatnim sektorom radi prikupljanja sredstava i promicanja novog

načina filantropije

g) promoviranje i provođenje svih oblika saradnje sa nevladinim organizacijama na

projektima čiji je cilj poboljšanje statusa zajednice Gradačca u socijalnom i kulturnom

smislu,u skladu sa važećim propisima

h) radi na buđenju svijesti javnosti o potrebama Gradačca, uključujući istraživanja, studije,

konferencije, seminare, publikacije i časopise

i) radi na širenju kulture doniranja uključujući prevazilaženje administrativnih, pravnih i

poreznih barijera.

 

Organi upravljanja

            Organi upravljanja Fondacijom su:

a) Upravni odbor Fondacije,

b) Savjet Fondacije,

c) Predsjednik Fondacije i Podpredsjednik Fondacije,kao lica ovlaštena za zastupanje.

Fondacija također ima i sekretara koji obavlja administrativno-tehniče poslove i sve druge poslove neophodne za funkcionisanje Fondacije.

 

Fondacija ima Klub prijatelja Fondacije koji čine:

a) građani koji izraze želju da na bilo koji način pomažu rad Fondacije i učestvuju u njenim aktivnostima

b) donatori, sponzori i pokrovitelji koji su pomogli i pomažu rad Fondacije

c) stručnjaci koji izraze želju da pomažu rad i aktivnost Fondacije.

 

Fondovi fondacije

U okviru Fondacije djeluju tri fonda:
a) Zajednica za djecu – ovaj fond je namijenjen prikupljanju sredstava za finansiranje različitih projekata koji za cilj imaju poboljšanje uslova života i školovanja djece predškolske i školske dobi sa područja naše Općine;


b) Zajednica za zajednicu – cilj osnivanja ovog fonda je prikupljanje sredstava za finansiranje projekata čiji je cilj pružanje pomoći našim sugrađanima kojima je pomoć potrebna po različitim osnovama;


c) Fond za osviještenu zajednicu – u ovom fondu prikuplaju se sredstva za realizaciju edukativnih projekata koji za cilj imaju povećanje nivoa znanja građana iz određenih oblasti , zatim ekoloških projekata uključujući zaštitu okoline i energetsku efikasnost, kao i svih drugih projekata koji imaju za cilj poboljšanje uslova i kvaliteta života na području naše Općine.